1

kama pona! tenpo ni la ona li pali e lipu ni...

info@tokipona.de